Brancheorganisatie Cedris
Onderzoeken van de mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsvoering in een aantal sw-bedrijven
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Analyseren van de toekomstige loonontwikkeling van de SW-sector en de mogelijke verschillen voor gemeenten en sw-bedrijven
Adviseren van sw-bedrijven
In beeld brengen van mogelijke verbetermaatregelen ten behoeve van begroting en transitieplannen
Adviseren van gemeenten
Ondersteunen van gemeenten bij de besluitvorming voor de Participatiewet met het opstellen van een aantal businesscases voor mogelijke uitvoeringsmode...